Prawna ochrona pracy


Zajmujemy się obsługą prawną firm ze szczególnym uwzględnieniem prawnej ochrony pracy. Zgłaszają się do nas klienci, którzy chcą uzyskać profesjonalną opinię lub poradę dotyczącą norm zapewniających pracownikom bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy.

Normy dotyczące prawnej ochrony pracy zawarte są m.in. w Konstytucji RP oraz Kodeksie Pracy. Wśród powszechnie obowiązujących źródeł prawa odnoszących się do ochrony pracy wymienić można również Kodeks Karny, czy Kodeks Wykroczeń. Zgodnie z Kodeksem Pracy, podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest:

  • ochrona zdrowia życia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  • zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy;
  • zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Obowiązki z zakresu prawnej ochrony pracy dotyczą również pracowników. Wśród nich można wymienić m.in.:

  • znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
  • wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
  • poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące prawnej ochrony pracy, zapraszamy do kancelarii we Wrocławiu.

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.