Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi doradztwa z zakresu prawa pracy i BHP. Doradztwo ma charakter nie tylko prawny, ale także biznesowy. Jego celem jest bowiem wybór jak najbezpieczniejszych rozwiązań, ale z zachowaniem potrzeb biznesowych Klienta. Mając na uwadze te potrzeby Kancelaria pomaga Działom Personalnym – w kształtowaniu polityki personalnej i podejmowaniu rozwiązań prawnych bieżących problemów zgodnie z prawem oraz celami i wymogami biznesowymi oraz etycznymi firmy.

Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę Klienta z zakresu prawa pracy i BHP, udzielając odpowiedzi telefonicznych lub mailowych na bieżące pytania oraz przygotowując opinie prawne wraz z rekomendacjami, uwzględniając potrzeby biznesowe Klienta. W razie potrzeby Kancelaria reprezentuje klienta w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Kancelaria, na życzenie Klienta może przeprowadzić jeden ze specjalistycznych audytów z zakresu prawa pracy. Może to być tzw. audyt otwarcia, audyt akt osobowych, audyt dokumentacji personalnej, audyt z zakresu czasu pracy oraz inny, w zależności od potrzeb Klienta.

 

Kancelaria odpowiada na bieżące potrzeby Klienta. Najczęściej:

  • udziela odpowiedzi telefonicznie lub mailowo na konkretne pytania, dając wyraźnie rekomendację które rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla firmy. Odpowiedzi udzielane są ustnie na bieżąco, a pisemnie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od zadania pytania;
  • przygotowuje opinie prawne, z uwzględnieniem potrzeb biznesowych Klienta i przestrzeganych przez niego wartości, dając wyraźnie odpowiedź na pytanie, które z rozwiązań zastosować oraz jakim ryzykiem biznesowym obarczone są pozostałe rozwiązania;
  • przeprowadza konsultacje, z pomocą poczty elektronicznej lub podczas spotkania, w zależności od życzenia Klienta – w siedzibie Klienta, na bieżące tematy z zakresu prawa pracy, m.in. czasu pracy,  rozwiązywania umów o pracę z pracownikami;
  • przygotowuje dokumentację związaną z powierzaniem mienia pracownikom, zachowaniem poufności oraz powstrzymywaniem się od świadczenia usług konkurencyjnych;
  • wspiera – na życzenie Klienta – w rozwiązywaniu umów o pracę z kluczowymi pracownikami w firmie, także wówczas, gdy istnieje potrzeba negocjowania rozwiązania umowy za porozumieniem stron;
  • tworzy wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy tj. Układy zbiorowe pracy, Regulaminy pracy, Regulaminy wynagradzania oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opisując w nich nie tylko aspekty prawne, ale także obieg dokumentacji personalnej w firmie;
  • przygotowuje umowy cywilnoprawne: umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
  • pomaga w procesach przekształceniowych (stosowanie art. 231 k.p.);

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.