Obsługa prawna firm - Rzeszów

Obsługa prawna firm to główny zakres działalności naszej kancelarii. Przedmiotem usług, które świadczymy na rzecz naszych Klientów, jest pomoc prawna dotycząca działalności gospodarczej, w szczególności prawnej ochrony pracy. Zapewniamy również wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (HR twardy i miękki). Kontrolujemy przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie zleconym nam przez Klientów (obsługa prawna, w tym wykonywanie zadań służby BHP). Pomoc prawna ma zapewnić prawidłową ochronę interesów prawnych Państwa przedsiębiorstwa, w granicach wynikających ze zleconego naszej kancelarii zakresu obsługi prawnej w danej sprawie.

Postępowanie administracyjne i reprezentacja przed organami kontrolnymi

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu administracyjnym (kontrolnym) przed wszelkimi organami kontrolnymi, w szczególności organami Państwowej Inspekcji Pracy. Na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, nasza kancelaria upoważniona jest do składania oświadczeń wiedzy i woli oraz podejmowania decyzji i czynności prawnych w związku z uczestnictwem w postępowaniu administracyjnym. Państwa pełnomocnictwo upoważnia nas także do:

  • wnoszenia środków ochrony prawnej w postępowaniu administracyjnym (odwołania, skargi, wnioski),
  • składania oświadczeń o przystąpieniu do postępowania odwoławczego i skargowego,
  • wnoszenia opozycji i sprzeciwów,
  • podpisania protokołów kontroli;

Postępowanie cywilne w zakresie sporów z zakresu prawa pracy

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną również podczas sytuacji konfliktowych. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników, w tym:

  • dotyczących zawierania umów o pracę;
  • rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Państwa firmy, zarówno za wypowiedzeniem, jak również bez wypowiedzenia;
  • w sporach przed Sądami Powszechnymi.

Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa, podejmiemy się sporządzenia wszelkich pism i dokumentów z zakresu prawa pracy w imieniu Klienta.

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.