Czym zajmuje się kancelaria?

Ogólny zakres usług


⦁ Przedmiotem usług świadczonych przez Kancelarię na rzecz Zleceniodawcy jest pomoc prawna dotycząca działalności gospodarczej Zleceniodawcy, w szczególności prawnej ochrony pracy, zarządzania zasobami ludzkimi (HR twardy i miękki), w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie zleconym Kancelarii przez Zleceniodawcę (obsługa prawna, w tym wykonywanie zadań służby BHP). Pomoc prawna ma zapewnić prawidłową ochronę interesów prawnych Zleceniodawcy, w granicach wynikających ze zleconego Kancelarii zakresu obsługi prawnej w danej sprawie.
Postępowanie administracyjne i reprezentacja przed organami kontrolnymi
⦁ Kancelaria reprezentuje Zleceniodawcę w postępowaniu administracyjnym (kontrolnym) przed wszelkimi organami kontrolnymi, w szczególności organami Państwowej Inspekcji Pracy;


Kancelaria na podstawie pełnomocnictwa Zleceniodawcy upoważniona jest do składania oświadczeń wiedzy i woli oraz podejmowania decyzji i czynności prawnych w związku z uczestnictwem w postępowaniu administracyjnym, a także wnoszenia środków ochrony prawnej w postępowaniu administracyjnym (odwołania, skargi, wnioski), jak również składania oświadczeń o przystąpieniu do postępowania odwoławczego i skargowego, opozycji i sprzeciwów, w tym również do podpisania protokołów kontroli;


Postępowanie cywilne w zakresie sporów z zakresu prawa pracy


⦁ Kancelaria reprezentuje Zleceniodawcę w sporach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zleceniodawcy przed Sądami Powszechnymi;
⦁ Kancelaria reprezentuje Zleceniodawcę w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zleceniodawcy, w tym do zawierania umów o pracę, jak również rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zleceniodawcy zarówno za wypowiedzeniem, jak również bez wypowiedzenia;
⦁ Kancelaria na podstawie pełnomocnictwa Zleceniodawcy upoważniona jest do sporządzania wszelkich pism i dokumentów z zakresu prawa pracy w imieniu Zleceniodawcy

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.