Postępowanie administracyjne - Rzeszów

Do zadań Kancelarii należy doradzanie Klientom, jak postępować, aby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów i ryzyka z tym związane. W momencie wszczęcia postępowania kontrolnego, zadaniem Kancelarii jest zapewnienie Klientom kompleksowego wsparcie, czuwanie nad prawidłowością prowadzonego postępowania oraz reprezentowanie przed organami kontroli.  Kancelaria zajmuje się skutecznym wdrażaniem zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niezasadności zaleceń – pomocą w przygotowaniu wyjaśnień lub odwołań od decyzji organów kontrolnych.

Liczne sukcesy w sporach z organami kontrolnymi, w tym w postępowaniach administracyjnych wszczynanych na wniosek organów kontrolnych takich jak Państwowa Inspekcja Pracy czy ZUS, będących podstawą wydania decyzji administracyjnych zapewnia naszym klientom komfort pracy w trakcie kontroli, przy której zawsze uczestniczy pracownik Kancelarii i na podstawie odrębnego pełnomocnictwa upoważniony jest do podpisywania protokołu z kontroli, jak również wnoszenia ewentualnych zastrzeżeń do protokołu kontroli, c jest dowodem na skuteczność działań Kancelarii.

Zobacz także: Spółki prawa

Kancelaria zajmuje się także kompleksową obsługą spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, w szczególności sporządzaniem m.in.:

  • wniosków,
  • środków zaskarżenia od decyzji i postanowień organów administracyjnych,
  • skarg na ostateczne decyzje do sądów,
  • wniosków o zmianę decyzji administracyjnej,
  • wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego,
  • wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji,
  • wniosków o sprostowanie nieprawidłowej decyzji.
Postępowanie administracyjne - Rzeszów

Chcesz się dowiedzieć więcej o prawie pracy i BHP?

Masz pytania? Napisz do nas.